NIssui日水官网 05703 念珠菌GE培养基 Candida GE Agar 100g

NIssui日水官网 05703 念珠菌GE培养基 Candida GE Agar 100g
NISSUI日水培养基
欢迎访问日本日水制药株式会社官网或者咨询我们获取更多产品信息。
代理优势:货期2-3周。