NIssui日水代理 06780 Clean stamp MSO agar For MRSA 100片 2个月

NIssui日水代理 06780 Clean stamp MSO agar For MRSA 100片 2个月
NISSUI日水培养基
欢迎访问日本日水制药株式会社官网或者咨询我们获取更多产品信息。
代理优势:货期2-3周。