Nissui日水 05401 CW琼脂基础培养基(不含卡那霉素) CW Agar Base without KM 100g

Nissui日水 05401 CW琼脂基础培养基(不含卡那霉素) CW Agar Base without KM 100g
NISSUI日水培养基
欢迎访问日本日水制药株式会社官网或者咨询我们获取更多产品信息。
代理优势:货期2-3周。