NIssui日水代理 56214 甘露醇盐琼脂L Mannitol Salt Agar L 200mlx 84

NIssui日水代理 56214 甘露醇盐琼脂L Mannitol Salt Agar L 200mlx 84
NISSUI日水培养基
欢迎访问日本日水制药株式会社官网或者咨询我们获取更多产品信息。
代理优势:货期2-3周。