Nissui 05505 心脏浸液肉汤 Heart Infusion Broth 100g

Nissui 05505 心脏浸液肉汤 Heart Infusion Broth 100g

货号:05505

中文名称:心脏浸液肉汤

英文名称:Heart Infusion Broth

规格“”100g

品牌:日本日水制药株式会社  NISSUI日水培养基

欢迎访问日本日水制药株式会社官网或者咨询我们获取更多产品信息。
代理优势:货期2-3周。