NIssui日水官网 05680 AC肉汤基础培养基 AC Broth Base 100g

NIssui日水官网 05680 AC肉汤基础培养基 AC Broth Base 100g
NISSUI日水培养基
欢迎访问日本日水制药株式会社官网或者咨询我们获取更多产品信息。
代理优势:货期2-3周。