NIssui日水代理 06628 ID测试EB-20试剂 ID Test EB-20 EB Reagent 100份样品用量

NIssui日水代理 06628 ID测试EB-20试剂 ID Test EB-20 EB Reagent 100份样品用量
NISSUI日水培养基
欢迎访问日本日水制药株式会社官网或者咨询我们获取更多产品信息。
代理优势:货期2-3周。