NIssui日水官网 05622 BCP加Plate Count琼脂(颗粒) Plate Count Agar with BCP 300g

NIssui日水官网 05622 BCP加Plate Count琼脂(颗粒) Plate Count Agar with BCP 300g
NISSUI日水培养基
欢迎访问日本日水制药株式会社官网或者咨询我们获取更多产品信息。
代理优势:货期2-3周。